مدیریت استراتژیک

نام دانشجو: حمیدرضا سیدآبادی

پست الکترونیک: hamidreza_seydabadi@yahoo.com

نام دانشجو: سروش شایان

تحقیق: برنامه ریزی استراتژیک

پست الکترونیک: soroush_shayan@yahoo.com

نام دانشجو: مهدی قاسمی

تحقیق: برند

استراتژی سطح شرکت

ترجمه: زاگ (ارائه کلاسی – نسخه پاورپوینت)

پست الکترونیک: mehdi_808@yahoo.com