مدیریت استراتژی
(نیمسال دوم 92)

نام دانشجو: فاطمه عباسی

پروژه: رسالت شرکت بیمه ایران و پتروشیمی

پست الکترونیک: fa.abbasi68@gmail.com