نمودار خطی (خطی)

 • مورد یک
 • مورد دو
 • مورد سه
 • مورد یک
 • مورد دو

نمودار خطی (میله ای)

 • مورد ۱
 • مورد ۲
 • مورد ۱
 • مورد ۲
 • مورد ۳

نمودار کلوچه ای (دونات)

 • جمعیت
 • طراحی
 • رمز گذاری
 • برنامه نویسی
 • آزمایشی
 • بازاریابی
 • طراحی
 • رمزگذاری
 • ویرایش
 • برنامه نویسی
 • آزمایشی
 • پشتیبانی

نمودار کلوچه ای (کلوچه)

 • جامعه
 • طراحی
 • رمزگذاری
 • برنامه نویسی
 • آزمایشی
 • بازاریابی
 • طراحی
 • رمزگذاری
 • ویرایش
 • برنامه نویسی
 • ویرایش
 • پشتیبانی